Có 1 kết quả:

zhōng zhí dìng lǐ

1/1

zhōng zhí dìng lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mean value theorem (in calculus)