Có 1 kết quả:

zhōng qián wèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

center forward (soccer position)