Có 1 kết quả:

Zhōng huá zhè gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese francolin (Francolinus pintadeanus)