Có 1 kết quả:

zhōng xiàng xìng gé

1/1

zhōng xiàng xìng gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ambiversion
(2) ambiverted