Có 1 kết quả:

Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950