Có 1 kết quả:

Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese People's Liberation Army (PLA)