Có 1 kết quả:

Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

People's Liberation Army Air Force (PLAAF)