Có 1 kết quả:

Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Communist Youth League of China
(2) China Youth League