Có 1 kết quả:

Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

China North Industries Corporation (Norinco)