Có 1 kết quả:

Zhōng guó Gōng shāng Yín háng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)