Có 1 kết quả:

Zhōng guó Wén xué Yì shù jiè Lián hé huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC)
(2) abbr. to 文聯|文联