Có 1 kết quả:

Zhōng guó Hé néng Zǒng gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

China National Nuclear Corporation (CNNC)