Có 1 kết quả:

Zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

"socialism with Chinese characteristics"