Có 1 kết quả:

Zhōng guó Chuán bó Mào yì Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

China Shipbuilding Trading Corporation (CSTC)