Có 1 kết quả:

Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

China Ship Scientific Research Center (CSSRC)