Có 1 kết quả:

Zhōng guó xī běi biān chuí

1/1

Từ điển Trung-Anh

border area of northwest China (i.e. Xinjiang)