Có 1 kết quả:

Zhōng guó Rén mín Duì wài Yǒu hǎo Xié huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC)