Có 1 kết quả:

Zhōng guó Rén mín Zhèng zhì Xié shāng Huì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

CPPCC (Chinese People's Political Consultative Conference)