Có 1 kết quả:

Zhōng guó shèng yú dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese remainder theorem (math.)