Có 1 kết quả:

Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Revolutionary Committee of the Kuomintang