Có 1 kết quả:

Zhōng guó Guó jì Mào yì Cù jìn Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)