Có 1 kết quả:

Zhōng guó Cán jí rén Lián hé huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

China Disabled Person's Federation (since 1988)