Có 1 kết quả:

Zhōng guó chǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) made in China
(2) home-grown (talent)