Có 1 kết quả:

Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

China National Petroleum Corporation