Có 1 kết quả:

Zhōng guó Jīng mì Jī xiè Jìn Chū kǒu Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC)