Có 1 kết quả:

Zhōng guó Chuán bó Gōng yè Jí tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

China State Shipbuilding Corporation (CSSC)