Có 1 kết quả:

Zhōng guó Yín lián

1/1

Từ điển Trung-Anh

China UnionPay (CUP), China's only domestic bank card organization