Có 1 kết quả:

Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese restaurant syndrome