Có 1 kết quả:

zhōng shēng

1/1

zhōng shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

medial (i.e. middle vowel of a syllable in Asian phonetics)