Có 1 kết quả:

zhōng yāng jūn wěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Central Military Committee (CMC)