Có 1 kết quả:

zhōng zǐ shè xiàn shè yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

neutron radiography