Có 1 kết quả:

zhōng zǐ dàn

1/1

zhōng zǐ dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

neutron bomb