Có 1 kết quả:

Zhōng shān Dà xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Sun Yat-sen University (Guangzhou)
(2) Sun Yat-sen University (Kaohsiung)
(3) Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists