Có 1 kết quả:

zhōng shān fú

1/1

zhōng shān fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese tunic suit
(2) Mao jacket
(3) CL:件[jian4]