Có 2 kết quả:

Zhōng Bāzhōng bā

1/2

Zhōng Bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) China-Pakistan (relations)
(2) China-Bahamas

Một số bài thơ có sử dụng

zhōng bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

minibus

Một số bài thơ có sử dụng