Có 1 kết quả:

zhōng xìng lì xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

neutrophil (the most common type of white blood cell)