Có 1 kết quả:

zhōng kuò hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

square brackets [ ] (math.)