Có 1 kết quả:

zhōng sháo yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) whimbrel (Numenius phaeopus)