Có 1 kết quả:

zhōng dù juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan cuckoo (Cuculus saturatus)