Có 1 kết quả:

zhōng bǎn

1/1

zhōng bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

moderato