Có 1 kết quả:

zhòng biāo

1/1

zhòng biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to win a tender
(2) successful bidder