Có 1 kết quả:

Zhōng zhèng Jì niàn táng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei