Có 1 kết quả:

zhōng duàn

1/1

zhōng duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) middle section
(2) middle period
(3) middle area
(4) mid-