Có 1 kết quả:

zhōng qì céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mesosphere
(2) upper atmosphere