Có 1 kết quả:

Zhōng Fǎ Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sino-French War (1883-1885) (concerning French seizure of Vietnam)