Có 1 kết quả:

zhōng diǎn

1/1

zhōng diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) midpoint
(2) half-way point