Có 1 kết quả:

zhōng chǎn

1/1

zhōng chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) middle class
(2) bourgeois