Có 1 kết quả:

zhōng chǎn jiē jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

middle class