Có 1 kết quả:

zhōng duǎn zhài

1/1

Từ điển Trung-Anh

short- or medium-term loan