Có 1 kết quả:

Zhōng Shí yóu Chuān dōng Zuàn tàn Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC)